Wyprzedaż od 10 czerwca!

Dzisiaj otwarte 10 - 21

Privacy policy

 

NOTA PRAWNA I POLITYKA KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ APLIKACJI

 

Niniejsza nota prawna (dalej jako „Nota Prawna”) reguluje dostęp do i korzystanie ze stron internetowych w ramach następujących witryn sieciowych i aplikacji mobilnych Neinver:

 

http://www.thestyleoutlets.es

http://www.thestyleoutlets.com

http://www.thestyleoutlets.it

http://coruna.thestyleoutlets.es

http://getafe.thestyleoutlets.es

http://las-rozas.thestyleoutlets.es

http://ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es

http://vicolungo.thestyleoutlets.it

http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it

http://roppenheim.thestyleoutlets.fr

http://montabaur.thestyleoutlets.de

http://nassica.es

http://alegra.es

http://fashionoutletbarakaldo.com

http://www.neinver.com

http://projects.thestyleoutlets.com

http://amsterdam.thestyleoutlets.nl

http://blog.thestyleoutlets.es

http://annopol.factory.pl/

http://krakow.factory.pl/pl

http://poznan.factory.pl/pl

http://ursus.factory.pl/pl

http://halle.leipzig.thestyleoutlets.de/

http://viladecans.thestyleoutlets.es

http://nomad.thestyleoutlets.es/es 

http://myday.thestyleoutlets.es  

 

Dalej łącznie jako „Witryny” należące do Neinver, S.A.U. (dalej jako „Neinver”). Poniżej przedstawiamy niektóre dane prawne Neinver:

 

 • Adres rejestrowy: Pío XII st. 44, 2nd floor, Ed. Oficinas (28016) Madrid (Madryt), Hiszpania.,
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP): A31038136.
 • Dane rejestrowe: Rejestr Handlowy w Madrycie, tome 5.720, folio 210, dział 8, karta M-93.606
 • Adres e-mail: neinver@neinver.com
 • Telefon: +34 91 490 22 00

 

Uzyskanie dostępu do Witryny lub korzystanie z niej skutkuje nabyciem statusu użytkownika (dalej jako „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) oraz wiąże się z akceptacją warunków zawartych w niniejszej Notcie Prawnej, do której Neinver może w każdym czasie wprowadzić zmiany. Najnowsza wersja niniejszej Noty Prawnej będzie stale dostępna w Witrynie. Dlatego też wszyscy Użytkownicy, przed uzyskaniem dostępu do Witryny lub skorzystaniem z niej, winni wnikliwie zapoznać się z niniejszą Notą Prawną. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że będzie on ponosić wyłączną odpowiedzialność w związku z korzystaniem z Witryny.

 

WARUNKI UZYSKANIA DOSTĘPU I KORZYSTANIA

 

Użytkownik zobowiązuje się, że będzie korzystać z Witryny oraz jej treści w sposób rzetelny, prawidłowy, legalny oraz zgodny zarówno z prawem, jak i niniejszą Notą Prawną. W szczególności użytkownicy winni powstrzymać się od:

 • korzystania z Witryny lub jej treści, w tym przesyłania, rozpowszechniania lub udostępniania treści stronom trzecim, w celu, który byłby niezgodny z prawem, moralnością lub porządkiem publicznym lub który naruszałby prawa lub interesy stron trzecich.
 • podawania informacji, które są nieaktualne, niedokładne lub nieprawdziwe.
 • korzystania z Witryny lub jej treści w sposób skutkujący ich uszkodzeniem, unieważnieniem, przeładowaniem, pogorszeniem jakości lub uniemożliwieniem regularnego korzystania z nich.
 • powielania lub kopiowania, dystrybuowania, umożliwienia dostępu publicznego, przekształcania lub modyfikowania treści Witryny w jakikolwiek sposób, chyba że za wyraźną zgodą Neinver lub osoby posiadającej prawa do przedmiotowej treści.
 • uzyskiwania dostępu lub podejmowania prób uzyskania dostępu do obszarów Witryny o ograniczonym dostępie, bez spełnienia koniecznych warunków dostępowych.
 • uszkodzenia fizycznych lub logicznych systemów Witryny, jej dostawców lub stron trzecich.
 • wprowadzania lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania w sieci lub innym fizycznym lub logicznym systemie, o potencjalnie niebezpiecznym charakterze.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Neinver nie gwarantuje dostępności ani nieprzerwanego działania Witryny, które mogą zależeć od okoliczności, na które Neinver nie ma wpływu; nie gwarantuje również, że skorzystanie z Witryny lub jej treści zagwarantuje osiągnięcie jakiegokolwiek z góry założonego skutku.

Neinver niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu straty spowodowanej niedostępnością lub awarią Witryny, lub straty i szkody w postaci wydatków poniesionych przez użytkownika, indywidualnie lub przez strony trzecie, m.in. z poniższych przyczyn:

 • zakłóceń, awarii, zaniechań, awarii telefonu, opóźnień, blokad lub przerw działania systemu elektronicznego z powodu braków, przeciążenia i błędów linii i sieci telekomunikacyjnych lub z jakiejkolwiek innej przyczyny niezależnej od spółki Neinver.
 • nielegalnych ingerencji przy pomocy oprogramowania, w tym jakiegokolwiek oprogramowania szpiegującego lub złośliwego oprogramowania.
 • błędów bezpieczeństwa lub nawigacji spowodowanych nieprawidłowym działaniem przeglądarki lub korzystaniem z przeglądarki, której nie zaktualizowano.
 • niewłaściwego korzystania z Witryny przez użytkownika.

 

Neinver nie ponosi odpowiedzialności za treśi zamieszczane w witrynach internetowych, do których prowadzą linki, nie zna warunków korzystani z nich, a zatem Użytkownik uzyskuje dostęp do takich treści na swoje wyłączne ryzyko. Zamieszczenie jakichkolwiek linków nie będzie stanowiło sugestii, rekomendacji ani promowania witryn, do których linki prowadzą, nie będzie również świadczyć o jakimkolwiek związku pomiędzy Neinver a właścicielami linkowanych witryn internetowych.

 

Jeżeli Użytkownik uzna, że jakakolwiek treść występująca w Witrynie lub powiązanych stronach jest niewłaściwa lub godzi w prawa lub interesy stron trzecich, może to zgłosić Neinver na adres: neinver@neinver.com

 

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

 

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub wyróżniające oznaczenia, wszystkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej, do treści Witryny i/lub jakichkolwiek innych elementów wykorzystywanych lub zawartych w Witrynie, takich jak obrazy, teksty, wykresy, filmy wideo, logo lub składowe interfejsu graficznego (tzw. „look & feel”), stanowią wyłączną własność Neinver i/lub stron trzecich, którzy jako jedyni mają prawo korzystać z nich w działalności gospodarczej. W żadnych okolicznościach uzyskanie dostępu do Witryny nie będzie stanowiło jakiegokolwiek zrzeczenia się, przeniesienia, licencji lub całkowitej/ częściowej cesji takich praw, chyba że zostanie to w innym trybie wyraźnie postanowione. Niniejsza Nota Prawna Witryny nie przyznaje Użytkownikowi jakiegokolwiek innego prawa do korzystania z Witryny i/lub jej Treści, wprowadzania zmian do nich, eksploatowania ich, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub podawania do wiadomości publicznej. Jakiekolwiek inne korzystanie z praw lub ich eksploatowanie będzie uzależnione od wcześniejszego uzyskania konkretnego i wyraźnego upoważnienia od Neinver lub będącego stroną trzecią właściciela przedmiotowych praw.

 

NIEZALEŻNOŚĆ

 

Uznanie brzmienia lub jakiegokolwiek punktu niniejszej Noty Prawnej za nieważne/-y, bezskuteczne/-y, nielegalne/-y lub niewykonalne/-y, niezależnie od powodu, będzie bez znaczenia dla ważności pozostałych punktów.

 

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

 

Niniejsza Nota Prawna rządzi się prawem hiszpańskim. Neinver i Użytkownicy niniejszym postanawiają o poddaniu się właściwej jurysdykcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników i klientów, przy pomocy witryn („Witryny”), różnych markowych Aplikacji, produktów, usług, promocji oraz jakichkolwiek innych punktów wejścia danych do NEINVER, S.A.U. (dalej jako „Neinver” lub „my”), w szczególności obejmujących:

 

http://www.thestyleoutlets.es

http://www.thestyleoutlets.com

http://www.thestyleoutlets.it

http://coruna.thestyleoutlets.es

http://getafe.thestyleoutlets.es

http://las-rozas.thestyleoutlets.es

http://ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es

http://vicolungo.thestyleoutlets.it

http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it

http://roppenheim.thestyleoutlets.fr

http://montabaur.thestyleoutlets.de

http://nassica.es

http://alegra.es

http://fashionoutletbarakaldo.com

http://www.neinver.com

http://projects.thestyleoutlets.com

http://blog.thestyleoutlets.es

http://annopol.factory.pl/

http://krakow.factory.pl/pl

http://poznan.factory.pl/pl

http://ursus.factory.pl/pl

http://halle.leipzig.thestyleoutlets.de/

http://viladecans.thestyleoutlets.es

http://nomad.thestyleoutlets.es/es 

http://myday.thestyleoutlets.es 

 

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie użytkowników naszych Witryn, Aplikacji, promocji oraz innych towarów lub usług o tym, jak gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, podawane nam przez Państwa lub zbierane przez nas jakimkolwiek kanałem dostępnym do tego celu, np.:

 

 • gdy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie, drogą pocztową lub mailem, lub
 • gdy korzystają Państwo z usług i treści oferowanych w naszych Witrynach i Aplikacjach.
 • gdy korzystają Państwo z sieci WiFi oferowanej w naszych centrach handlowych.
 • gdy uczestniczą Państwo w promocjach organizowanych w naszych centrach handlowych.

 

Przez „dane osobowe” należy rozumieć informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Przykładami niektórych Państwa danych osobowych, które możemy przetwarzać w zależności od tego, z których oferowanych przez nas usług lub funkcjonalności Państwo korzystają, są:

 

 • dane identyfikacyjne, takie jak pełne imię i nazwisko, adres e-mail numer telefonu itp.
 • dane gospodarcze i transakcyjne, takie jak dane do płatności, szczegółowe dane karty kredytowej potrzebne do dokonania zakupu w naszych Witrynach, informacje o zakupach i zamówieniach itp.
 • informacje o Państwa gustach i preferencjach, takie jak podane w chwili rejestracji użytkownika.
 • informacje o Państwa profilu przeglądania w naszych Witrynach lub urządzeniach mobilnych (w tym np. sposobie nawigacji w Witrynie, odwiedzanych zakładkach itp.), lub lokalizacjach w naszych centrach handlowych.

 

Proszę pamiętać, że nigdy nie prosimy o podawanie danych wrażliwych, w tym danych dotyczących Państwa pochodzenia etnicznego lub rasowego, poglądów politycznych, informacji z rejestru karnego lub o popełnionych przestępstwach bądź wykroczeniach administracyjnych, przekonaniach religijnych lub poglądach filozoficznych, członkostwie w związkach zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych, szczegółów Państwa życia intymnego lub preferencji seksualnych itp. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą, aby nigdy nie przekazywali nam Państwo takich informacji. Jeżeli uczynią to Państwo z własnej woli, uznamy, że wyraźnie i jednoznacznie udzielają Państwo zgody na przetwarzanie takich danych. Niezależnie od okoliczności, jeżeli poweźmiemy wiadomość o przekazaniu przez Państwa danych wrażliwych, niezwłocznie je usuniemy.

 

Korzystanie z naszych Witryn, Aplikacji, towarów i usług jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 16 lat. Dlatego też, jeżeli nie należą Państwo do tej kategorii, nie powinni Państwo z nich korzystać, dokonywać rejestracji ani w innym trybie podawać swoich danych osobowych. Korzystanie z naszych Witryn, Aplikacji, towarów i usług jest równoznaczne z oświadczeniem o ukończeniu 16 roku życia. W przeciwnym razie korzystanie należy uprzednio skonsultować z rodzicem lub opiekunem prawnym.

 

Ponadto prosimy pamiętać o tym, że powinni Państwo podawać jedynie swoje dane osobowe, nigdy dane osób trzecich. Przed podaniem danych osobowych osoby trzeciej należy upewnić się, że wie ona o celach i sposobie przetwarzania jej danych przez nas. Ponadto wszystkie podawane dane muszą być prawdziwe, adekwatne, aktualne, dokładne oraz zgodne z prawdą, a także aktualizowane w odpowiednim czasie.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Neinver, S.A., adres do korespondencji: Pío XII st. 44, 2nd floor, Ed. Oficinas (28016) Madrid (Madryt), Hiszpania oraz adres mailowy: neinver@neinver.com.

 

Oznacza to, że to Neinver gromadzi Państwa dane za pomocą witryn wskazanych powyżej oraz decyduje o ich wykorzystaniu, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności.

 

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

 

W zależności od tego, jak korzystają Państwo z naszych Witryn, Aplikacji, towarów, usług; od uczestnictwa w naszych promocjach i korzystania z oferowanych funkcjonalności, będziemy przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

 

1. Do zarządzania rejestracją użytkownika oraz Profilem Użytkownika

Z chwilą, gdy zarejestrują się Państwo jako użytkownik jakiejkolwiek naszej Witryny, aplikacji, produktu lub usługi lub gdy wezmą Państwo udział w naszej promocji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla potrzeb zarządzania taką rejestracją oraz uruchomienia Państwa konta i profilu użytkownika. Każdy przypadek uzyskania dostępo do powyższych środków oraz kolejne ich użycia są zunifikowane, tj. następuje tylko jedna rejestracja, a wszystkie otrzymane dane należą do jednej bazy, niezależnie od środka rejestracji oraz późniejszego używania lub korzystania z różnych towarów i usług przy pomocy Profilu Użytkownika.

W chwili rejestracji otrzymają Państwo na podany adres mailowy wiadomość z linkiem do uwierzytelnienia tożsamości, za pomocą którego powinni Państwo dokonać aktywacji utworzonego konta, potwierdzając swoją tożsamość poprzez kliknięcie na link aktywacyjny. Jeżeli w ciągu około 48 godzin od otrzymania przez Państwa tej wiadomości mailowej Państwa konto nie zostanie uwierzytelnione, usuniemy Państwa dane i wyłączymy je z naszej bazy danych.

Jako użytkownik mogą Państwo dowolnie decydować o tym, jakie informacje podać w swoim Profilu/-ach.

W momencie rejestracji będą mogli Państwo skorzystać z możliwości podania takich danych przy pomocy profilu w sieci społecznościowej, takiej jak Facebook. W takim przypadku, dane wymagane do zarządzenia rejestracją konta, takie jak imię i nazwisko oraz adres mailowy, zostaną podane przez sieć społecznościową, zawsze za Państwa zgodą. Sieć społecznościowa nigdy nie poda nam więcej informacji na Państwa temat, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę lub umożliwiają to ustawienia prywatności Państwa sieci społecznościowej. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji zbieranych przez sieć społecznościową na Państwa temat następuje zgodnie z zasadami ochrony prywatności tej sieci. Dlatego też, o ile zdecydują się Państwo dokonać rejestracji za pośrednictwem sieci społecznościowej, sugerujemy dokładne zapoznanie się z warunkami oraz polityką ochrony prywatności przez daną sieć społecznościową.

 

2. Do zarządzania zakupami towarów za pośrednictwem Witryny i/lub Aplikacji

Jeżeli dokonują Państwo zakupów za pośrednictwem naszych Witryn lub Aplikacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu umożliwienia zarządzania Państwa zakupami, umożliwienia Państwu korzystania z usługi sklepu elektronicznego oraz otrzymania zamówienia. Oznacza to, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w każdym celu związanym z Państwa zakupami, tj. dane płatnicze, adres dostawy, ewentualny zwrot itp.

 

3. Do odpowiadania na Państwa zapytania oraz obsługi wniosków trafiających do nas kanałami Obsługi Klienta

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami, w związku z zakupem lub z jakiegokolwiek innego powodu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Państwa pytanie, odpowiednio zareagować na Państwa prośbę oraz aby zapewnić wysoką jakość Obsługi Klienta.

 

4. Dla celów promocyjnych i marketingowych

Cele takie mogą obejmować między innymi:

 • Jeżeli postanowią Państwo subskrybować nasz Newsletter, będziemy przetwarzać Państwa dane do zarządzania rejestracją oraz do przesyłania Państwu spersonalizowanych promocji i reklam drogą mailową i SMS-ową, w oparciu o Państwa gusta i preferencje wskazane w chwili dokonywania rejestracji lub subskrypcji oraz za pośrednictwem Profilu Użytkownika. Proszę pamiętać o możliwości rezygnacji z Newslettera w dowolnym czasie, bezpłatnie, poprzez zmianę ustawień Profilu Użytkownika lub kliknięcie na odpowiedni link zawarty w każdej przesyłanej wiadomości.

 

 • Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w kampaniach promocyjnych (takich jak konkursy, losowania itp.), będziemy przetwarzać Państwa dane w celu zarządzania Państwa udziałem w danej kampanii promocyjnej. Ponadto, w takim przypadku, kampania promocyjna będzie posiadać własne warunki prawne, w ramach których możemy przekazać szczegółowe informacji o przetwarzaniu danych osobowych w ramach poszczególnych kampanii promocyjnych.

 

 • Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane dla celów analitycznych oraz aby zrozumieć, w jaki sposób każdy z użytkowników korzysta z naszych usług do tworzenia profili użytkownika służących oferowaniu Państwu spersonalizowanych informacji, projektowaniu zakresu naszych usług zgodnie z Państwa gustami, preferencjami oraz nawykami konsumenta/ nawigacyjnymi w naszych Witrynach, Aplikacjach oraz centrach handlowych. Jesteśmy przekonani, że takie działania są korzystne dla naszych użytkowników, ponieważ w ten sposób jesteśmy w stanie oferować spersonalizowane informacje, tym samym redukując w najszerszym możliwym zakresie spam lub niechciane reklamy, które wysyłamy, jednocześnie oferując Państwu obsługę na wyższym poziomie.

 

W szczególności proszę pamiętać, że gdy wchodzą Państwo do niektórych centrów handlowych, a na Państwa urządzeniu mobilnym uruchomiona zostaje sieć WiFi lub Bluetooth, będziemy gromadzić dane o Państwa obecności i/lub lokalizacji w centrum handlowym, a także o adresie MAC Państwa urządzenia końcowego oraz inne dane powiązane z tym adresem, takie jak dane o wejściu na teren i opuszczeniu centrum handlowego, czasie spędzonym w sklepach lub innych lokalach w ramach centrum handlowego oraz o działaniach tam podejmowanych. Informacje na temat konkretnych danych przechwytywanych w konkretnym centrum handlowym mogą Państwo przeczytać w ogłoszeniach informacyjnych umieszczonych przy wejściu do danego centrum handlowego. Jeżeli korzystają Państwo z sieci WiFi, którą oferujemy, i wyrazili Państwo na to zgodę (lub zrobili to Państwo w przeszłości), powiążemy taką informację z resztą informacji zawartych na Państwa profilu. Jeżeli nie wyrazili Państwo na to zgody podczas korzystania z sieci WiFi, uzyskamy jedynie taką informację, która nie pozwoli nam na Państwa bezpośrednie zidentyfikowanie i którą wykorzystamy do ogólnego określenia wzorów zachowań i zainteresowań osób odwiedzających centra handlowe.

 

Niezależnie od sytuacji, mogą Państwo w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu, jak wyjaśniono w punkcie Państwa Prawa poniżej.

 

Ponadto, proszę pamiętać, że w dowolnym czasie mogą Państwo zmienić swoje ustawienia oraz konfigurację konta na Profilu Użytkownika.

 

5. Do oferowania WIFI w naszych centrach oraz opracowywania analiz statystycznych dotyczących wizyt

W ramach świadczonych usług, w niektórych z naszych centrów oferowana będzie usługa sieci WIFI w celu umożliwienia bezpłatnego podłączenia się do internetu i internetowej nawigacji. W takim przypadku będziemy wykorzystywać Państwa dane do dostarczania Państwu tej usługi. Ponadto przypominamy, że jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy również wykorzystywać Państwa dane geolokacyjne oraz dane o Państwa obecności w naszych centrach handlowych w celu poznania nawyków klienta, a tym samym dokonania personalizacji i ulepszenia wzajemnej komunikacji i usług oferowanych Państwu.

 

DLACZEGO PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH JEST ZGODNE Z PRAWEM?

 

1. Do zarządzania rejestracją użytkownika oraz Profilem Użytkownika

 

Jesteśmy uprawnieni do takiego przetwarzania Państwa danych, ponieważ jest to konieczne w celu wykonania umowy regulującej korzystanie z Witryny, Aplikacji, produktu, usługi, funkcjonalności lub promocji, w której Państwo uczestniczą, na co wyrazili Państwo zgodę w chwili rejestracji.

 

2.  Do zarządzania zakupami towarów za pośrednictwem Witryny i/lub Aplikacji

Również w tym przypadku jesteśmy uprawnieni do takiego przetwarzania Państwa danych, ponieważ jest to konieczne w celu wykonania umowy, którą zawarli Państwo z nami zgodę robiąc zakupy w naszych Witrynach lub Aplikacjach.

 

3. Do reagowania na Państwa wątpliwości i odpowiadania na zapytania oraz obsługi wniosków trafiających do nas kanałami Obsługi Klienta

W tym przypadku podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, aby móc reagować na Państwa wątpliwości i wnioski, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić wysokiej jakości Obsługę Klienta.

 

4. Dla celów promocyjnych i marketingowych

Gdy Państwa dane są przetwarzane dla potrzeb dostarczenia Państwu Newslettera lub dla potrzeb łączenia danych na temat obecności i/lub lokalizacji na terenie centrum z pozostałymi informacjami na Państwa temat w Profilu Użytkownika, podstawą będzie Państwa zgoda, udzielona przed subskrypcją Newslettera lub przed użyciem siedzi WiFi udostępnianej w centrach handlowych.

Gdy Państwa dane są przetwarzane dla potrzeb udziału w kampaniach promocyjnych, podstawą takiego przetwarzania będzie jego niezbędność dla zrealizowania postanowień i warunków prawnych danej promocji.

Gdy Państwa dane są przetwarzane w celach analitycznych oraz do sporządzania profili użytkownika, takie działania uzasadnione będą ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes przejawiający się w przesyłaniu odpowiednio dostosowanch informacji.

 

5. Do oferowania WIFI w naszych centrach oraz opracowywania analiz statystycznych dotyczących wizyt

Będziemy przetwarzać wszelkie dotyczące Państwa dane, zebrane podczas dostarczania usługi WIFI w naszych centrach, ponieważ są one również potrzebne do wykonania umowy, którą zawarcli Państwo z nami, korzystając z usługi, tj. akceptując warunki korzystania z WiFi.

 

Z drugiej strony, przechwytywanie danych o obecności w centrach handlowych i/lub geolokacji następuje w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes uzyskania statystyk odwiedzin centrów handlowych.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

 

1. Do zarządzania rejestracją użytkownika oraz Profilem Użytkownika na naszych Witrynach, Aplikacjach, produktach, usługach, funkcjonalnościach lub w związku z udziałem w promocjach

Będziemy przetwarzać Państwa dane tak długo, jak długo pozostaną Państwo zarejestrowanym użytkownikiem.

 

2. Do zarządzania zakupami towarów za pośrednictwem Witryny i/lub Aplikacji

Będziemy przetwarzać Państwa dane tak długo, jak będzie to konieczne w celu umożliwienia nam zarządzania zakupem nabytego produktu, w tym jego ewentualnym zwrotem lub reklamacją.

 

3. Do reagowania na Państwa wątpliwości i odpowiadania na zapytania oraz obsługi wniosków trafiających do nas kanałami Obsługi Klienta

Będziemy przetwarzać Państwa dane tak długo, jak będzie to konieczne w celu umożliwienia nam udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości oraz zareagowania na Państwa wnioski lub reklamacje.

 

4. Dla celów promocyjnych i marketingowych

W związku z dostarczaniem Newslettera będziemy przetwarzać Państwa dane tak długo, jak długo będą go Państwo subskrybować. Podczas Państwa uczestnictwa w kampaniach promocyjnych będziemy przetwarzać Państwa dane dla potrzeb zarządzania promocją tak długo, jak będzie to konieczne do zarządzania takim uczestnictwem.

Będziemy przetwarzać Państwa dane profilowe do czasu otrzymania Państwa sprzeciwu. Ponadto, będziemy łączyć dane dotyczące obecności lub dane z geolokalizacji z Państwa Profilem Użytkownika do czasu wycofania przez Państwa zgody.

 

5. Do oferowania WIFI w naszych centrach oraz opracowywania analiz statystycznych dotyczących wizyt

Będziemy przetwarzać Państwa dane tak długo, jak będzie to konieczne do dostarczania usługi WIFI. Ponadto będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie obecności w centrach handlowych i/lub geolokacji dla celów statystycznych tak długo, jak długi Państwo się temu nie sprzeciwią.

 

Niezależnie od przetwarzania Państwa danych tak długo, jak będzie to konieczne dla osiągnięcia poszczególnych celów (patrz tabela), będziemy następnie przechowywać Państwa dane, należycie zabezpieczone, przez okres, w którym z takiego przetwarzania mogą powstać obowiązki, w każdym czasie zgodnie z aktualnymi przepisami. W każdym przypadku, gdy potencjalne czynności ustaną, ostatecznie usuniemy Państwa dane. 

 

CZY PAŃSTWA DANE SĄ UDOSTĘPNIANE STRONOM TRZECIM?

 

W celu świadczenia naszych usług oraz zapewnienia Państwu oferowanych przez nas funkcjonalności, musimy udostępniać Państwa dane osobowe różnym stronom trzecim, w szczególności:

 

Spółkom z Grupy Neinver, w celu otrzymywania drogą pocztową, mailową lub przy pomocy innego równoważnego środka komunikacji elektronicznej reklamy towarów i usług takich spółek, w szczególności:

Neinver Asset Management España: S.L. Pío XII st. 44, 2nd floor, Ed. Oficinas (28016) Madryt (Madrid), Hiszpania

Neinver Asset Management Polska Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa (Polska)

Neinver Czech S.R.O. Prague 8, Pobrezni 620/3, Czechy

Neinver France Sarl  8-10 rue de la Ferme 92100 Boulogne Billancourt – Francja

Neinver Netherlands BV. Amstelveenseweg 760, 1081JK Amsterdam

Neinver La Toja. Pío XII st. 44, 2nd floor, Ed. Oficinas (28016) Madryt (Madrid) - Hiszpania ES B85385920

Neinver Polska Sp. z o.o.. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa (Polska). PL 5272310154

Neinver Italia spa. Piazza Santa Caterina 1 28060 Vicolungo (NO) - Włochy IT 13218740150

 

Podmiotom trzecim z następujących sektorów: telekomunikacja, finanse, rekreacja, szkolenia, motoryzacja, energetyka i woda, organizacje pozarządowe oraz duże podmioty konsumenckie, aby takie spółki spoza grupy mogły wysyłać do Państwa, drogą pocztową, mailową lub przy pomocy innego równoważnego środka komunikacji elektronicznej, reklamy swoich towarów i usług, o ile w sposób wyraźny dali Państwo na to zgodę, zaznaczając taką możliwość na końcu formularza rejestracyjnego w Witrynie lub Aplikacji.

 

Możemy również zaangażować usługodawców, którzy będą posiadać dostęp do Państwa danych osobowych jako podmioty przetwarzające, wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług. Niektórzy z takich usługodawców mogą znajdować się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, nie zapewniających takiego samego stopnia ochrony danych co Unia Europejska. W takim wypadku zawsze przesyłamy Państwa dane przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Na przykład nasi dostawcy ze Stanów Zjednoczonych podlegają wymogom Privacy Shield, a ich wykaz można znaleźć tutaj.

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PODANIEM DANYCH?

 

Neinver dba o Państwa prywatność, ta prywatność jest dla nas ważna. Dlatego też zobowiązujemy się zawsze przestrzegać poufności Państwa danych osobowych oraz zapewnić Państwu możliwość wykonywania wszelkich praw przysługujących Państwu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

W celu wykonania swoich praw należy skontaktować się z nami, pisząc na następujący adres mailowy: neinver@neinver.com. Kontakt z nami możliwy jest w każdym czasie i nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami.

 

W szczególności przysługuje Państwu wykonanie następujących praw, w zależności od celu w jakim przetwarzamy Państwa dane w oparciu o funkcjonalności, z których postanowili Państwo korzystać:

 

Prawo do dostępu do zebranych danych osobowych, które Państwa dotyczą. Ponadto proszę pamiętać, że mogą Państwo w każdym czasie sprawdzić jakiekolwiek dotyczące Państwa dane, które znajdują się w naszym posiadaniu, oraz zmienić preferencje i konfigurację konta w Profilu Użytkownika.

Zażądania, abyśmy sprostowali dane osobowe, które Państwa dotyczą. Proszę również pamiętać o możliwości samodzielnej zmiany pewnych danych w Profilu Użytkownika.

Zażądania, abyśmy usunęli znajdujące się w naszym posiadaniu dane osobowe, które Państwa dotyczą, o ile te nie muszą być już przetwarzane dla potrzeb, dla których zostały zebrane lub jeżeli nie jesteśmy już uprawnieni do ich przetwarzania.

Wezwać nas do ograniczenia przetwarzania jakichkolwiek danych, którymi dysponujemy na Państwa temat.

 

W przypadkach, w których nasze przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie, jak wyjaśniono w niniejszej Polityce Prywatności, będą mogli Państwo w dowolnym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli natomiast podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

 

W szczególności zostają Państwo niniejszym wyraźnie poinformowani o możliwości wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach analitycznych w związku z profilowaniem użytkowników, jak opisano powyżej.

 

Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych, gdy podstawą zgodnego z prawem ich przetwarzania jest Państwa zgoda lub wykonanie umowy.

 

Niezależnie od okoliczności, zawsze przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, którym co do zasady będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531-03-00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.gov.pl.

 

PLIKI COOKIES

 

Niniejszym informujemy, że nasze Witryny i Aplikacje korzystają z plików cookies do różnych celów. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies można uzyskać, zapoznając się z Polityką Plików Cookies tutaj.

 

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać aktualizacjom. Jakiekolwiek jej zmiany będą zamieszczane i ogłaszane w Witrynie i Aplikacjach, a także w samej Polityce, a my ze swej strony będziemy podejmować uzasadnione starania, żeby poinformować Państwa o każdej zmianie. Niezależnie od przypadku zalecamy okresowe zaglądanie do Polityk Prywatności publikowanych w Witrynie i Aplikacjach, tak aby w każdym czasie znali Państwo ich najnowszą wersję.